Algemene voorwaarden

Wat is de NAPCheck?

Bent u van plan om een tweedehands voertuig te kopen? Maar u weet niet zeker of de geschiedenis en kilometerstand klopt ? Doe dan de NAP check op onze site en ontvang de Nationale Autopas. Hiermee worden al uw vragen beantwoord over de oude gegevens van uw voertuig

Waarom onze NAP Check?

Op deze site krijgt u makkelijk en goedkoop alle benodigde informatie. Ontvang nu een overzichtelijk rapport met de onderstaande informatie:

  • Correcte Kilometerstand Controleren
  • Schadeverleden
  • Eigenaren Historie
  • Gedetailleerde Waarde Informatie
  • Complete Voertuiginformatie

Uw voertuig

Kenteken  
Kmstand  

Uw voertuig

Kenteken  
Kmstand  
 
Naam  
E-mail

Uw voertuig

Kenteken  
Kmstand  
 
Naam  
E-mail

Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor de Napcheck-website. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en we raden u aan hier kennis van te nemen, aangezien deze u informeren over uw rechten en plichten wanneer u Napcheck.com gebruikt. We behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden gedeeltelijk of volledig aan te passen. We adviseren u daarom om regelmatig te controleren of u nog steeds akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en dat u goed op de hoogte bent van mogelijke aanpassingen.

Contactgegevens:

 
Ubbo Emmiuslaan 261, 
8917JC, Leeuwarden, 
The Netherlands
 

Algemeen

Het gebruik van een Napcheck.com is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid, AdSense-beleid en andere aanvullende regelgevingsdocumenten die we publiceren op de Napcheck-website. Als u het niet eens bent met de inhoud van deze documenten, dient u Napcheck niet te gebruiken.

Napcheck behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De aanpassingen worden onmiddellijk van kracht, tenzij anders aangegeven. De aankondiging wordt gedaan door publicatie op de Napcheck-website en / of door een kennisgeving per e-mail te sturen aan alle houders van de Napcheck-rekeningen. Als u na de aanpassingen Napcheck blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk accepteert. Het is daarom verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

Waar zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Napcheck, tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

 

Voorwaarden gebruik

Napcheck.com heeft zorgvuldig alle informatie op de website gecontroleerd en gecontroleerd. Aan de informatie op napcheck.com kunnen echter geen rechten worden ontleend. Napcheck.com is niet aansprakelijk voor aanbiedingen, volledigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van informatie en transacties die u verkrijgt via een van de gekoppelde websites.

 

Auteursrechten

Napcheck.com heeft alle auteursrechten en eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp en de inhoud van de website www.napcheck.com. Gebruikte afbeeldingen en teksten op de website zijn bijvoorbeeld het eigendom van napcheck.com en mogen niet door anderen worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming. De uitzondering is het delen van onze website-informatie op sociale media.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op deze algemene voorwaarden. Als er geschillen ontstaan met betrekking tot deze voorwaarden en / of het gebruik van napcheck.com, zal de zaak alleen worden behandeld en berecht door de rechtbank in Amsterdam.

 

Uw rechten en plichten

Als gebruiker van de Napcheck-website moet u zich gedragen en gedragen in alle opzichten zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. U mag onder andere de (inhoud van de) website niet gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of goede zeden.

Meer specifiek zijn de volgende acties niet toegestaan:

• plegen of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Napcheck en / of derden

• distribueren van wettelijk verboden materiaal

• verwijdering of verstoring van de beveiliging van (delen van) de website.

 

Betalingsbeleid

1. De toegang tot bepaalde delen van de website en het verkrijgen van de voertuiggegevens kost geld. In een dergelijk geval zal de betaling uitsluitend plaatsvinden via de op de website aangegeven betalingsmethodes (iDEAL) met een creditcard of andere betaalwijze. Betalingen kunnen niet worden terugbetaald, behalve wanneer een uitzondering is goedgekeurd door een vertegenwoordiger van www.napcheck.com.
 
2. Als u de voertuiggegevens wilt verkrijgen, dient u eerst het kentekennummer in te voeren om te controleren of we informatie over het specifieke voertuig hebben. Meld u vervolgens aan op de website en kies één van de opties om de voertuiggeschiedenis te verkrijgen, zodat wij u onze diensten kunnen aanbieden. De overeenkomst tussen u en ons omtrent het verstrekken van de voertuiggegevens uit de database wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat u de betaling heeft voltooid.
 
3. Houd er rekening mee dat betalingen voor de diensten, die worden aangeboden op de website, worden gedaan via de op de website vermelde betalingsmethodes (zoals iDEAL). De betalingen met betrekking tot de op de website aangeboden diensten vallen onder de bepalingen en voorwaarden van die bedrijven, die zij beschikbaar hebben op hun websites.
 
4. Alle betalingen voor diensten worden door de klant in euro uitgevoerd via onze goedgekeurde betalingsverwerker - iDEAL. Betalingen worden niet terugbetaald, behalve wanneer een uitzondering is goedgekeurd door een vertegenwoordiger van www.napcheck.com.
 
5. Kosten die worden berekend door websites van derden en leveranciers. We behouden het recht om links naar andere websites aan te bieden. Sommige van deze websites kunnen afzonderlijke kosten in rekening brengen, die niet zijn inbegrepen in de kosten die u aan Napcheck betaalt. Eventuele afzonderlijke kosten of verplichtingen die u oploopt in uw omgang met derden vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid.
 
6. Geen doorverkoop van diensten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door Napcheck, gaat u ermee akkoord geen deel te nemen aan reproductie, duplicering, kopie, verkoop, handel, wederverkoop, herdistributie of exploitatie voor commerciële doeleinden van: (a) een deel van de diensten; (b) gebruik van de diensten, inclusief onze antwoordmethoden; of (c) toegang tot de diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot accountinformatie.
 
7. Het restitutiebeleid. Napcheck staat achter de verstrekte gegevens en wij bieden restituties in het geval van een fout in de titelgegevens, zoals blijkt uit een kopie of bewijs van een dergelijke gegevensfout in een staatsdocument. Als u dergelijke bewijzen van een fout heeft, kunt u ons een e-mail sturen via info@napcheck.com en wij zullen u een volledige terugbetaling bieden.
Uw verzoek tot e-mailteruggave moet vergezeld zijn met een gedocumenteerd bewijs van de fout. Dit bewijs kan informatie zijn die in een kopie van een staatsdocument of een andere erkende vorm van officiële documentatie staat. We bieden echter geen restituties voor gegevens die niet beschikbaar zijn voor Napcheck, zoals informatie over vorige eigenaren, ongevallengegevens of recente kilometerstandmetingen.
 
8. Beperking Van Aansprakelijkheid
U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de site editor niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of exemplaire schade; dit omvat, maar is niet beperkt tot schadevergoeding, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als de site redacteur op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), het gevolg van (i) het gebruik van diensten of de onvermogelijkheid om gebruik te maken van diensten, (ii) de kosten voor het verkopen van vervangende goederen en / of diensten als gevolg van enige transactie die via diensten is aangegeven, (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw gegevensverzendingen, (iv) verklaringen van derden partij of gedrag van een derde partij die gebruikt van diensten, of (v) elke andere kwestie met betrekking tot diensten.
In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan de aansprakelijkheid te beperken en daarom zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

 

Hoe behandelt Napcheck uw persoonlijke gegevens?

In het Privacybeleid kunt u lezen hoe wij de op uw website verzamelde gegevens gebruiken en hoe u deze informatie kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Napcheck gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid zijn alleen van toepassing op de websites van Napcheck en niet op andere websites waarvoor links op de websites worden aangeboden.

 

Sites en informatie van derden

Mogelijk vindt u verschillende links van derden die verwijzen naar bepaalde documenten, websites, software of andere inhoud die door derden wordt verstrekt. We hebben geen controle over deze partijen en we zijn niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, wettelijke naleving of enig ander aspect gerelateerd aan deze sites. We hebben deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak verstrekt en er mag niet van worden uitgegaan dat deze koppelingen of aanbevelingen bij deze partijen berusten. Lees de algemene voorwaarden op hun sites zorgvuldig voordat u een transactie met hen uitvoert. Napcheck is niet verantwoordelijk voor inhoud van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, virussen of andere uitschakelfuncties) en wij zijn ook niet verplicht deze inhoud van derden te controleren. We behouden ons te allen tijde het recht voor om inhoud van de services te verwijderen of te weigeren om deze te verspreiden, zoals content die in strijd is met de voorwaarden van deze overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Napcheck is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die zijn gelinkt aan de Napcheck-website - via hyperlinks of metatags. Bovendien is Napcheck niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat beschikbaar is op haar websites of dat verkregen wordt via cookies. Napcheck is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van diensten en / of informatie van derden, die via de Napcheck-websites worden aangeboden.

Wij zijn verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-levering of vertraging in de levering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door software / apparatuur die wordt gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Napcheck.

Napcheck garandeert niet dat de informatie en het materiaal op de website actueel, volledig en / of juist is. We garanderen ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, defecten en / of virussen. Bovendien kunnen we ook niet garanderen dat dergelijke fouten en / of defecten op de website worden hersteld of dat virussen worden verholpen.

U vrijwaart Napcheck voor alle aanspraken van derden voor schade die zij (beweren te) hebben geleden als gevolg van:

• gebruik van informatie op Napcheck.com die door u of door rechtspersonen die namens u handelen is geplaatst

• gerelateerd aan of voortvloeiend uit uw gebruik van de Napcheck websites

 

Welke wet is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden?

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Vragen?

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Napcheck - nzqi.nl@gmail.com

Deze gebruiksvoorwaarden zijn op 25 mei 2018 gewijzigd.

Uw privacy is belangrijk voor napcheck.com. We respecteren uw privacy en die van andere gebruikers. Om deze reden zorgen wij ervoor dat alle persoonlijke items die aan ons worden verstrekt, met zorg worden behandeld. Oké‚ sluiten. Meer informatie
Privacy & Cookies Policy